Detta är det dynamiska partiprogram, som växer fram delvis på basen av aktuella frågor och motioner, som ÅD lämnar in.

  1. ÅD – Kärnfrågor
  2. ÅD – Flyktingpolitik och integration
  3. ÅD – Närings- och skärgårdspolitik och jaktfrågor
  4. ÅD – Hållbarhet, klimat- och miljöpolitik
  5. ÅD – Social- och hälsopolitik
  6. ÅD – Mariehamn
  7. ÅD – Skola, jämnställdhet och våld
  8. ÅD – Kommunal- och självstyrelsepolitik
  9. ÅD – Övrigt

       ÅD-Kärnfrågor

Åländsk Demokrati är ett kulturkonservativt parti, som vill säkerställa och bevara det svenska språket, den svenska kulturen och de lokala svenska traditionerna på Åland i enlighet med Ålandsprotokollet från 1921. Ingenstans i detta protokoll finns någonting om att vi fick självstyrelsen för att aktivt främja nya kulturer på Åland.

Vi är ett ”nöjesparti”, som i det stora hela är nöjda med situationen och utvecklingen på Åland; innevånare, ekonomi, natur, inflyttning och språkfrågan.

ÅD är ett parti, som står för de historiska bestämmelserna i form av hemfrid, kvinnofrid, tingsfrid och kyrkofrid, men vi vill även att det åländska samhället ska byggas på demokrati, frihet, jämlikhet, jämställdhet och hållbarhet.

Vi inom Åländsk Demokrati står för alla människors lika värdighet, oberoende av nationalitet, religion eller sexuell läggning.

Vi prioriterar dem, som har eller har haft sin hemvist på Åland.Vi vill verka för alla ålänningars rätt till delaktighet, bland annat genom att arbeta proaktivt med en ny funktionshinderslag på Åland.

ÅDs åtgärder

                                                                             

Åländsk Demokrati ….

       ÅD-Kärnfrågor

Åländsk Demokrati är ett kulturkonservativt parti, som vill säkerställa och bevara det svenska språket, den svenska kulturen och de lokala svenska traditionerna på Åland i enlighet med Ålandsprotokollet från 1921. Ingenstans i detta protokoll finns någonting om att vi fick självstyrelsen för att aktivt främja nya kulturer på Åland.

Vi är ett ”nöjesparti”, som i det stora hela är nöjda med situationen och utvecklingen på Åland; innevånare, ekonomi, natur, inflyttning och språkfrågan.

ÅD är ett parti, som står för de historiska bestämmelserna i form av hemfrid, kvinnofrid, tingsfrid och kyrkofrid, men vi vill även att det åländska samhället ska byggas på demokrati, frihet, jämlikhet, jämställdhet och hållbarhet.

Vi inom Åländsk Demokrati står för alla människors lika värdighet, oberoende av nationalitet, religion eller sexuell läggning.

Vi prioriterar dem, som har eller har haft sin hemvist på Åland.Vi vill verka för alla ålänningars rätt till delaktighet, bland annat genom att arbeta proaktivt med en ny funktionshinderslag på Åland.

ÅDs åtgärder

       ÅD – Flyktingpolitik och integration

ÅD är helt emot ytterligare politiskt beslutad flyktinginvandring från så kallade riskländer till Åland.

Åländsk Demokrati är helt emot flyktingförläggningar på Åland.

Åländsk Demokrati vill inte att Åland skall bli ett sociologiskt experiment.

Åländsk Demokrati accepterar en asylinvandring grundad på kvotflyktingar på den nivå, som Finland nu har. Men då skall Åland inte behöva ta emot en större andel än 0,45%. ÅD prioriterar kristna och andra minoriteter. Vi prioriterar högutbildade framom analfabeter och familjer framom ensamkommande män. Allt för att underlätta integrationen i vårt sårbara men sekulariserade samhälle. 

ÅD vill att välrenommerade andra biståndsorganisationer skall få mera resurser istället. Från flyktingpolitik till biståndspolitik!

Vi kräver säkerhets- och identitetskontroll vid alla internationella färjeavgångar i enlighet med lag och internationella regler.

Det är naturligt att ett livskraftigt landskap växer befolkningsmässigt, men vi anser att invandring av arbete och kärlek är tillräcklig grund. Vi stöder och välkomnar integration av dessa grupper.

Vi inom Åländsk Demokrati ser med oro på sk hedersrelaterat våld, barnäktenskap, könsstympningar, halalslakt och andra sk sedvänjor, som hotar vårt samhälle under religionens oskyldiga täckmantel.

ÅDs åtgärder

       ÅD – Flyktingpolitik och integration

ÅD är helt emot ytterligare politiskt beslutad flyktinginvandring från så kallade riskländer till Åland.

Åländsk Demokrati är helt emot flyktingförläggningar på Åland.

Åländsk Demokrati vill inte att Åland skall bli ett sociologiskt experiment.

Åländsk Demokrati accepterar en asylinvandring grundad på kvotflyktingar på den nivå, som Finland nu har. Men då skall Åland inte behöva ta emot en större andel än 0,45%. ÅD prioriterar kristna och andra minoriteter. Vi prioriterar högutbildade framom analfabeter och familjer framom ensamkommande män. Allt för att underlätta integrationen i vårt sårbara men sekulariserade samhälle. 

ÅD vill att välrenommerade andra biståndsorganisationer skall få mera resurser istället. Från flyktingpolitik till biståndspolitik!

Vi kräver säkerhets- och identitetskontroll vid alla internationella färjeavgångar i enlighet med lag och internationella regler.

Det är naturligt att ett livskraftigt landskap växer befolkningsmässigt, men vi anser att invandring av arbete och kärlek är tillräcklig grund. Vi stöder och välkomnar integration av dessa grupper.

Vi inom Åländsk Demokrati ser med oro på sk hedersrelaterat våld, barnäktenskap, könsstympningar, halalslakt och andra sk sedvänjor, som hotar vårt samhälle under religionens oskyldiga täckmantel.

ÅDs åtgärder

       ÅD – Närings- och skärgårdspolitik och jaktfrågor

Vi inom Åländsk Demokrati vill att Åland har en verklig ekonomi i balans, inte med hjälp av extra uttag från landskapets pensionsfond eller överstora uttag från Penningautomatföreningen. PAF:s spelaransvar måste utökas.

ÅD anser att man bör utreda de juridiska möjligheterna för att ersätta företag och personer, som drabbas av stölder i syfte att spela på PAF.

Vi vill att den offentliga sektorn ska skötas ekonomiskt ansvarsfullt, kostnadseffektivt och kundorienterat. Detta kan skötas inom ramen för befintliga kommuner, gärna med en sk KST-reform. Gapet mellan utgifter och inkomster måste krympa.

Åländsk Demokrati anser att det verkligen är hög tid att reda ut problemen kring skattegränsen på största allvar både för företag och privatpersoner. Kostnaderna för och effekterna av skattegränsen bör utredas, för att ytterligare sätta press på förenklingar. Kostnaderna kan ersättas och finansieras med en avgift per sjömil för samtliga passagerare, som enbart passerar Åland.  Den kunde kallas klimat- och miljöavgift.

ÅD vill ge näringslivet bra grundförutsättningar så att företagen kan utvecklas, minska byråkratin och stöda nyföretagandet.

Vi vill sköta den viktiga skärgårdstrafiken så kostnadseffektivt som möjligt, med beaktande av helheten och proportionen mellan kostnader och den långsiktiga nyttan för hela Åland. Vi stöder tankarna på en avgiftsbaserad tunnel till Föglö, men den måste självfallet utredas  först. Driftsstörningar borde dessutom drabbas av högre straffavgifter.  Vi vill även införa taxfreetrafik på delar av skärgårdstrafiken och göra en reform av samfundsbeskattningen, så att skärgårdskommunerna själva kan fastställa samfundsskattesatsen. Delar av skärgårdstrafiken bör utlokaliseras till skärgården. Bör finns hälsovårdare med 24h jour i skärgården.

Åländsk Demokrati ser turismen som en naturlig näringsgren på Åland, men anser att man mot bakgrunden av de ständigt minskande övernattningarna bör låta göra en strategisk marknadsundersökning för att se hur övernattningarna och därigenom turistinkomsterna kunde öka. Man bör även se över reglerna för hur skatteundantaget utnyttjas. Hur länge och hur många turister besöker Åland i förhållande till antalet resenärer.

Som en del i turismen ser vi även idrottsturismen, som en viktig del. Inte enbart fotbollen och de andra stora sporterna utan gärna även de lite mer udda, som triathlon och motorsport, som alla andra sporter, som på sitt sätt kan bidra till ett bättre turist-Åland. 

Vi inom Åländsk Demokrati ser jakt och fiske, speciellt vårjakten, som en omistlig del av den åländska kulturen, och även som en social rikedom. Självfallet måste stränga etiska regler följas i samband med alla former av jakt.

Det ökande antalet viltolyckor ser vi som ett stort bekymmer, och önskar att man inför en anmälningsplikt vid viltolyckor för att minska djurens lidande. 

ÅDs åtgärder

       ÅD – Närings- och skärgårdspolitik och jaktfrågor

Vi inom Åländsk Demokrati vill att Åland har en verklig ekonomi i balans, inte med hjälp av extra uttag från landskapets pensionsfond eller överstora uttag från Penningautomatföreningen. PAF:s spelaransvar måste utökas.

ÅD anser att man bör utreda de juridiska möjligheterna för att ersätta företag och personer, som drabbas av stölder i syfte att spela på PAF.

Vi vill att den offentliga sektorn ska skötas ekonomiskt ansvarsfullt, kostnadseffektivt och kundorienterat. Detta kan skötas inom ramen för befintliga kommuner, gärna med en sk KST-reform. Gapet mellan utgifter och inkomster måste krympa.

Åländsk Demokrati anser att det verkligen är hög tid att reda ut problemen kring skattegränsen på största allvar både för företag och privatpersoner. Kostnaderna för och effekterna av skattegränsen bör utredas, för att ytterligare sätta press på förenklingar. Kostnaderna kan ersättas och finansieras med en klimat- och miljöavgift per sjömil för samtliga passagerare, som enbart passerar Åland.  

ÅD vill ge näringslivet bra grundförutsättningar så att företagen kan utvecklas, minska byråkratin och stöda nyföretagandet.

Vi vill sköta den viktiga skärgårdstrafiken så kostnadseffektivt som möjligt, med beaktande av helheten och proportionen mellan kostnader och den långsiktiga nyttan. Vi kan stöda fasta, delvis avgiftsbaserade, förbindelser till skärgården.

Åländsk Demokrati ser turismen som en naturlig näringsgren på Åland, men anser att man mot bakgrunden av de ständigt minskande övernattningarna bör låta göra en strategisk marknadsundersökning för att se hur övernattningarna och därigenom turistinkomsterna kunde öka. Man bör även se över reglerna för hur skatteundantaget utnyttjas. Hur länge och hur många turister besöker Åland i förhållande till antalet resenärer.

Som en del i turismen ser vi även idrottsturismen, som en viktig del. Inte enbart fotbollen och de andra stora sporterna utan gärna även de lite mer udda, som triathlon och motorsport, som alla andra sporter, som på sitt sätt kan bidra till ett bättre turist-Åland. 

Vi inom Åländsk Demokrati ser jakt och fiske, speciellt vårjakten, som en omistlig del av den åländska kulturen, och även som en social rikedom. Självfallet måste stränga etiska regler följas i samband med alla former av jakt.

Det ökande antalet viltolyckor ser vi som ett stort bekymmer, och önskar att man inför en anmälningsplikt vid viltolyckor för att minska djurens lidande. 

ÅDs åtgärder

       ÅD-Hållbarhet, klimat- och miljöpolitik

Vi har bara har en jord och ÅD stöder därför ett allmänt normalt hållbarhetsarbete i form av återvinning, sparsamhet och cirkulär ekonomi.

ÅD stöder hållbarheten i form av miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet, men vi vill även betona kulturell hållbarhet, där vi i möjligaste mån återbördar kulturen till kommande generationer och inte aktivt stöder import av nya kulturer.

Åländsk Demokrati stöder miljöarbetet framför allt i våra vattenområden och bl.a. arbetet för en renare Östersjö. Vi ser obalansen i naturen som ett bekymmer. Det kan bero på främmande kemikalier eller på avsaknad ev predatorer, vilket kan ge obalanser när det gäller antalet sälar, skarvar och kanske till och med havsörnar. Vi har även invasion av nya arter, som måste uppmärksammas, inte bara mårdhundar, vargar och vildsvin.

För att skapa ett renare Åland vill vi införa en ordninsgbot för nedskräpning om 1000 euro.

Vi är inte övertygade om att det är mänsklig aktivitet, som står bakom de temperaturökningar, som påstås existera. Under årmiljonerna har jorden haft stora oregelbundna temperaturvariationer långt innan jorden befolkades av människor.

ÅD stöder EU:s mål om att andelen förnyelsebar energi skall öka till 20% av den slutliga energianvändningen senast år 2020, men vi anser att det viktiga är hur energin produceras, inte var produktionen sker.

Kol och olja är däremot dåliga även ur miljösynvinkel och får gärna ersättas med miljövänliga och förnyelsebara alternativ med smärre subventioner på lika villkor. Denna övergång kan ske i långsam takt och man bör hela tiden även beakta kostnaderna för olika alternativ.

Vi inom Åländsk Demokrati är däremot motståndare till den ensidiga subventioneringen av vindkraften, som i praktiken gynnar några enstaka företag. Vi ser hellre att alla förnyelsebara och miljövänliga alternativ stöds på ett likartat sätt, vilket ökar konsumenternas valmöjligheter.

ÅD anser att gasbilar bör stödas på liknande grunder, som elbilar. Även konvertering till gasbilar bör stödas, då detta skulle möjliggöra en betydligt snabbare övergång till miljövänligare alternativ. Åländsk Demokrati stöder en biogasanläggning, i syfte att stöda biltrafiken.

ÅDs åtgärder

       ÅD-Hållbarhet, klimat- och miljöpolitik

Vi har bara har en jord och ÅD stöder därför ett allmänt normalt hållbarhetsarbete i form av återvinning, sparsamhet och cirkulär ekonomi.

ÅD stöder hållbarheten i form av miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet, men vi vill även betona kulturell hållbarhet, där vi i möjligaste mån återbördar kulturen till kommande generationer och inte aktivt stöder import av nya kulturer.

Åländsk Demokrati stöder miljöarbetet framför allt i våra vattenområden och bl.a. arbetet för en renare Östersjö. Vi ser obalansen i naturen som ett bekymmer. Det kan bero på främmande kemikalier eller på avsaknad ev predatorer, vilket kan ge obalanser när det gäller antalet sälar, skarvar och kanske till och med havsörnar. Vi har även invasion av nya arter, som måste uppmärksammas, inte bara mårdhundar, vargar och vildsvin.

Vi är inte övertygade om att det är mänsklig aktivitet, som står bakom de temperaturökningar, som påstås existera. Under årmiljonerna har jorden haft stora oregelbundna temperaturvariationer långt innan jorden befolkades av människor.

ÅD stöder EU:s mål om att andelen förnyelsebar energi skall öka till 20% av den slutliga energianvändningen senast år 2020, men vi anser att det viktiga är hur energin produceras, inte var produktionen sker.

Kol och olja är däremot dåliga även ur miljösynvinkel och får gärna ersättas med miljövänliga och förnyelsebara alternativ med smärre subventioner på lika villkor. Denna övergång kan ske i långsam takt och man bör hela tiden även beakta kostnaderna för olika alternativ.

Vi inom Åländsk Demokrati är däremot motståndare till den ensidiga subventioneringen av vindkraften, som i praktiken gynnar några enstaka företag. Vi ser hellre att alla förnyelsebara och miljövänliga alternativ stöds på ett likartat sätt, vilket ökar konsumenternas valmöjligheter.

Producenter av förnyelsebar el bör ges möjligheter att sälja sitt överskott till ett högre pris än i dagens läge.

ÅD anser att gasbilar bör stödas på liknande grunder, som elbilar. Även konvertering till gasbilar bör stödas, då detta skulle möjliggöra en betydligt snabbare övergång till miljövänligare alternativ. Åländsk Demokrati stöder en biogasanläggning, i syfte att stöda biltrafiken.

ÅDs åtgärder

        ÅD – Social- och hälsopolitik

Vi vill ge ett “stipendium” om 100 e / månad till alla, som lyfter folkpension eller sjukpension, eller som på grund av långvarig sjukdom eller långvarig arbetslöshet inte längre erhåller inkomstrelaterad ersättning. Detta kan finansieras med PAF-medel. Möjligheten till subventionerad tandvård för dessa grupper bör analyseras.

Vi inom Åländsk Demokrati ser dagens narkotikasituation som ett av de största hälsoproblemen på Åland. Vi är tveksamma till dagens narkotikapolitik och skulle vilja tillsätta en narkotikakommission för att revidera narkotikapolitiken, kanske med influenser från Portugal.

Vi anser att man kunde överväga att införa en sk social domstol, som ett alternativ till traditionell domstol. Självfallet ska det preventiva arbetet hela tiden vara högprioriterat, men även vården borde effektiviseras, liksom olika åtgärder för att få användare att kunna återvända till ett normalt narkotikafritt liv.

Vi inom Åländsk Demokrati anser att narkotikapolitiken bör inriktas på att minimera skadeverkningarna. Polisens resurser borde inriktas på försäljning och inte på användning av narkotika. Som ett led i detta kan man att höja straffen för försäljning av narkotika och istället kanske sänka straffen för innehav och för eget bruk av lättare narkotika.

Vi stöder barnomsorg på obekväm arbetstid på hela Åland för de som arbetar eller studerar.

Vi vill ha subventionerad skollunch a 2,60 liksom i Riket. Studiestödet bör höjas, liksom inkomstgränserna.

Vi står bakom visionen om ett tobaksfritt Åland 2040. För att öka möjligheterna att nå denna vision kan vi tänka oss ytterligare restriktioner i försäljningen av tobaksprodukter.

Arbetet mot spelberoendet bör intensifieras med bland annat ökad information i skolorna. 

Vi måste även våga granska alkoholpolitiken.

Idrotten skall naturligtvis även ses ur ett hälsoperspektiv och då framför allt den breda idrotten, exemplifierad med Kanonloppet.

ÅDs åtgärder

        ÅD – Social- och hälsopolitik

Vi vill ge ett “stipendium” om 100 e / månad till alla, som lyfter folkpension eller sjukpension, eller som på grund av långvarig sjukdom eller långvarig arbetslöshet inte längre erhåller inkomstrelaterad ersättning. Detta skall finansieras med PAF-medel.

Vi inom Åländsk Demokrati ser dagens narkotikasituation som ett av de största hälsoproblemen på Åland. Vi är tveksamma till dagens narkotikapolitik och skulle vilja tillsätta en narkotikakommission för att revidera narkotikapolitiken, kanske med influenser från Portugal.

Vi anser att man kunde överväga att införa en sk social domstol, som ett alternativ till traditionell domstol. Självfallet ska det preventiva arbetet hela tiden vara högprioriterat, men även vården borde effektiviseras, liksom olika åtgärder för att få användare att kunna återvända till ett normalt narkotikafritt liv.

Vi inom Åländsk Demokrati anser att narkotikapolitiken bör inriktas på att minimera skadeverkningarna. Polisens resurser borde inriktas på försäljning och inte på användning av narkotika. Som ett led i detta kan man att höja straffen för försäljning av narkotika och istället kanske sänka straffen för innehav och för eget bruk av lättare narkotika.

Vi står bakom visionen om ett tobaksfritt Åland 2040. För att öka möjligheterna att nå denna vision kan vi tänka oss ytterligare restriktioner i försäljningen av tobaksprodukter.

Arbetet mot spelberoendet bör intensifieras med bland annat ökad information i skolorna. 

Vi måste även våga granska alkoholpolitiken.

Idrotten skall naturligtvis även ses ur ett hälsoperspektiv och då framför allt den breda idrotten, exemplifierad med Kanonloppet.

ÅDs åtgärder

        ÅD-Mariehamn

Mariehamn är en växande stad med en ekonomi, så går allt bättre. En stad som har en god servicenivå för alla sina innevånare.

Vi från Åländsk Demokrati vill verka för att staden även i framtiden skall vara och skall uppfattas som en trygg och säker bostadsort för alla innevånare, både yngre och äldre.

Mariehamn bör inte ta emot några flyktingar under följande mandatperiod då staden redan två gånger har tagit emot fler än vad fullmäktige avsåg.

ÅD stöder en folkomröstning om flyktingmottagning.

Vi anser att deltagande i Regnbågsfyrens informationstillfällen i skolorna bör vara frivilligt.

Vi inom Åländsk Demokrati vill försöka utjämna den väldigt skeva könsfördelningen bland lärare och pedagoger inom barnomsorgen och grundskolan. Ett barn behöver både manliga och kvinnliga förebilder i sin närmiljö.

 

ÅDs åtgärder

        ÅD-Mariehamn

Mariehamn är en växande stad med en ekonomi, så går allt bättre. En stad som har en god servicenivå för alla sina innevånare.

Vi från Åländsk Demokrati vill verka för att staden även i framtiden skall vara och skall uppfattas som en trygg och säker bostadsort för alla innevånare, både yngre och äldre.

Mariehamn bör inte ta emot några flyktingar under följande mandatperiod då staden redan två gånger har tagit emot fler än vad fullmäktige avsåg.

ÅD stöder en folkomröstning om flyktingmottagning.

Vi anser att deltagande i Regnbågsfyrens informationstillfällen i skolorna bör vara frivilligt.

Vi inom Åländsk Demokrati vill försöka utjämna den väldigt skeva könsfördelningen bland lärare och pedagoger inom barnomsorgen och grundskolan. Ett barn behöver både manliga och kvinnliga förebilder i sin närmiljö.

 

ÅDs åtgärder

        ÅD-Skola, jämställdhet och våld

Vi inom Åländsk Demokrati stöder jämlikhet och jämställdhet, men anser att vi måste beakta de biologiska skillnaderna mellan könen ur en vetenskaplig utgångspunkt.

Vi måste acceptera de biologiska skillnaderna mellan könen, men vi behöver inte öka dem. Vi ska inte använda ovetenskapliga s.k. genusteorier och låta dem påverka dagvården och vårt skolsystem. 

Vi ser även med stor oro på att pojkarnas studieresultat är sämre än flickornas. Vi ser även med stor oro på våldet i samhället och skillnaderna mellan könen.

Vi ser med oro på våld i nuvarande och tidigare relationer, men vi vill lyfta upp att problemet inte enbart där gäller mäns våld mot kvinnor utan även kvinnors våld mot män.

Åländsk Demokrati stöder grundtanken i Metoo-uppropet, men anser att även metoo-rörelsen måste respektera de traditionella principerna om preskription, proportionalitet och rättssäkerhet.  En person är oskyldig till dess en dom, som vunnit laga kraft, säger något annat.

I barnomsorgen, men även i grundskolan, är könsfördelningen bland lärarna väldigt skev, vilket vi vill försöka utjämna. Ett uppväxande barn behöver både kvinnliga och manliga förebilder i sin närmiljö.

 

ÅDs åtgärder

        ÅD-Skola, jämställdhet och våld

Vi inom Åländsk Demokrati stöder jämlikhet och jämställdhet, men anser att vi måste beakta de biologiska skillnaderna mellan könen ur en vetenskaplig utgångspunkt.

Vi måste acceptera de biologiska skillnaderna mellan könen, men vi behöver inte öka dem. Vi ska inte använda ovetenskapliga s.k. genusteorier och låta dem påverka dagvården och vårt skolsystem. 

Vi ser även med stor oro på att pojkarnas studieresultat är sämre än flickornas. Vi ser även med stor oro på våldet i samhället och skillnaderna mellan könen.

Vi ser med oro på våld i nuvarande och tidigare relationer, men vi vill lyfta upp att problemet inte enbart där gäller mäns våld mot kvinnor utan även kvinnors våld mot män.

Åländsk Demokrati stöder grundtanken i Metoo-uppropet, men anser att även metoo-rörelsen måste respektera de traditionella principerna om preskription, proportionalitet och rättssäkerhet.  En person är oskyldig till dess en dom, som vunnit laga kraft, säger något annat.

I barnomsorgen, men även i grundskolan, är könsfördelningen bland lärarna väldigt skev, vilket vi vill försöka utjämna. Ett uppväxande barn behöver både kvinnliga och manliga förebilder i sin närmiljö.

 

ÅDs åtgärder

        ÅD Kommunal- och självstyrelsepolitik

Vi de ser sexton åländska kommunerna som en del av vår kulturella identitet, men stöder frivilliga sammanslagningar.

Åländsk Demokrati stöder folkomröstningar i enskilda och viktiga frågor såsom exempelvis flyktingpolitik, EU-tillhörighet, kommunsammanslagningar, finansiering av sk klimatprojekt, eller en fast förbindelse till skärgården.

Vi vill att LR skall gå igenom de lagar och direktiv som berör kommunerna för att se hur man kan spara på kostnaderna utan att hota välfärden.

Åländsk Demokrati stöder en utveckling av självstyrelsen, men vi är väldigt tveksamma till ett övertagande av beskattningen i detta skede.

Såvida utvecklingen i Finland gör att svenskan i Finland och på Åland blir alltmer hotad och om tydliga ekonomiska garantier kan ges, så kan vi i framtiden öppna för någon form av självständighet.

Åländsk Demokrati  vill att rösträtten till Lagtinget skall kunna kvarstå efter att man mist sin hembygdsrätt, precis som rösträtten till Riksdagen kvarstår. Rösträtten måste dock, som ett minimum, kvarstå så länge som man är skattskyldig på Åland.  

ÅD anser att man bör utreda möjligheterna att överta en del av beskattningsrätten/skatterna för personer på Åland med inkomster från Sverige.

ÅDs åtgärder

        ÅD Kommunal- och självstyrelsepolitik

Vi de ser sexton åländska kommunerna som en del av vår kulturella identitet, men stöder frivilliga sammanslagningar.

Åländsk Demokrati stöder folkomröstningar i enskilda och viktiga frågor såsom exempelvis flyktingpolitik, EU-tillhörighet, kommunsammanslagningar, finansiering av sk klimatprojekt, eller en fast förbindelse till skärgården.

Vi vill att LR skall gå igenom de lagar och direktiv som berör kommunerna för att se hur man kan spara på kostnaderna utan att hota välfärden.

Åländsk Demokrati stöder en utveckling av självstyrelsen, men vi är väldigt tveksamma till ett övertagande av beskattningen i detta skede.

Såvida utvecklingen i Finland gör att svenskan i Finland och på Åland blir alltmer hotad och om tydliga ekonomiska garantier kan ges, så kan vi i framtiden öppna för någon form av självständighet.

Åländsk Demokrati  vill att rösträtten till Lagtinget skall kunna kvarstå efter att man mist sin hembygdsrätt, precis som rösträtten till Riksdagen kvarstår. Rösträtten måste dock, som ett minimum, kvarstå så länge som man är skattskyldig på Åland.  

ÅD anser att man bör utreda möjligheterna att överta en del av beskattningsrätten/skatterna för personer på Åland med inkomster från Sverige.

ÅDs åtgärder

        ÅD-Övrigt

Åländsk Demokrati vill göra en översyn av reglerna för tidigarelagd ålderspension och anpassningsbidrag för lagtingsledamöter och anpassar dessa bl.a så att de tar hänsyn även till kapitalinkomster och inte bara löneinkomster.

Vi vill införa en noll-tolerans mot dagens åsiktsförtryck.

Vi vill införa befogade inskränkningar för lärare, andra tjänstemän och Public Service Radio i att utnyttja sin maktställning mot sina åsiktsmotståndare för att försöka påverka med sina politiska åsikter.

ÅDs åtgärder

        ÅD-Övrigt

Åländsk Demokrati vill göra en översyn av reglerna för tidigarelagd ålderspension och anpassningsbidrag för lagtingsledamöter och anpassar dessa bl.a så att de tar hänsyn även till kapitalinkomster och inte bara löneinkomster.

Vi vill införa en noll-tolerans mot dagens åsiktsförtryck.

Vi vill införa befogade inskränkningar för lärare, andra tjänstemän och Public Service Radio i att utnyttja sin maktställning mot sina åsiktsmotståndare för att försöka påverka med sina politiska åsikter.

ÅDs åtgärder